کوپلینگ و کلاچ
تجهیزات انتقال قدرت

کوپلینگ و کلاچ

اخیراً مشاهده شده